FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका वैठक

आ व २०८०।०८१ 12/23/2023 - 10:13

मिति २०७८।०३।२६ गतेको कार्यपालिकाकाे बैठकको निर्णय

२०७८।०७९ 08/03/2021 - 14:13 PDF icon बैठक.pdf

मिती २०७६।०१।१४ गते गाउँ कार्यपालिकाकाे निर्णयहरू

७५/७६ 06/19/2019 - 18:11 PDF icon 2076.01.14 निर्णयहरू.pdf

मिती २०७५।०८।२६ गते गाउँ कार्यपालिकाकाे निर्णयहरू

७५/७६ 06/19/2019 - 18:09 PDF icon 2075.08.26 निर्णयहरू.pdf

मिती २०७५।०८।०५ गते गाउँ कार्यपालिकाकाे निर्णयहरू

७५/७६ 06/19/2019 - 18:08 PDF icon 2075.08.05 निर्णयहरू.pdf

मिती २०७५।०४।०४ गते गाउँ कार्यपालिकाकाे निर्णयहरू

७५/७६ 06/19/2019 - 18:06 PDF icon 2075.04.04 निर्णयहरू.pdf

मिती २०७५।०३।१० गते गाउँ कार्यपालिकाकाे निर्णयहरू

७४/७५ 06/19/2019 - 18:05 PDF icon 2075.03.10 निर्णयहरू.pdf

मिती २०७५।०२।२१ गते गाउँकार्यपालिकाकाे निर्णयहरू

७४/७५ 06/19/2019 - 18:04 PDF icon 2075.02.21 निर्णयहरू.pdf