FAQs Complain Problems

आ व २०८०।०८१

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना ।

दस्तावेज: 

सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ती सम्बन्धि सुचना ।

दस्तावेज: 

कोटेशन आव्हान सम्बन्धी सुचना ।

दस्तावेज: 

कोटेशन आव्हान सम्बन्धी सुचना ।

दस्तावेज: 

नाम्खा गाउँपालिकाको आ.ब.२०७९/०८० को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन(LISA) को अन्तिम नतिजा सम्बन्धमा